Ülke Bazlı Raporlama – CbCR

ulke-bazlı-raporlama-cbcr

Share This Post

Ülke Bazlı Raporlama / Country by Country Reporting Nedir?

Ülke Bazlı Raporlama (“CbCR”); çok uluslu işletmelerin faaliyette bulunduğu ilgili ülkelerdeki gelir gider durumları, kar zarar karşılaştırmaları, çalışan sayıları ve bağlı şirketlerin ana faaliyetleri ile işlevlerini gösterir tablolardan oluşan ve ülkeler arasında kurulan anlaşmalar neticesinde farklı vergi otoriteleri arasında paylaşılması gereken bir raporlama sürecidir. Ülke Bazlı Raporlama amacı; çok uluslu işletmelerin finansal ve ilgili ülkeye dair vergisel durumlarının uluslararası boyutta şeffaflığını sağlamaktır.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (“OECD”) Matrah Aşınması ve Kâr Aktarımı (BEPS) projesi kapsamında yer alan Ülke Bazlı Raporlama, 01.09.2020 tarihinde yayımlanan 1 No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4 Numaralı Tebliğ ile mevzuatımıza girmiştir.

İlgili Tebliğ’e göre raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesinin veya vekil işletmesinin, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlaması ve elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi’ne sunması gerekmektedir.

Aynı şekilde nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin Türkiye’de bulunmadığı durumlarda 750 milyon Avro sınırının aşılması ve Tebliğ’de yer alan birtakım koşullardan birinin gerçekleşmesi halinde Türkiye’de mukim işletmenin, ülke bazlı raporlama elektronik ortamda İdareye sunması gerekmektedir.

Ülke Bazlı Raporlamanın (Country by Country Reporting) İçeriği Nedir?

BEPS 13 Eylem planına ve Türkiye’deki yerel düzenlemelere göre, ülke bazlı raporlama yapıldığında üç tablonun yer alması gerekmektedir:

İlk tabloda çok uluslu işletme içerisindeki şirketlerin; gelir, vergi ve ticari faaliyetlerin genel görünümü, ikinci tabloda bağlı şirketlerin temel ticari faaliyetleri ve işlevleri hakkında genel bilgiler, üçüncü tabloda ise risk teşkil eden bilgilere yer verilmelidir.

Ülke bazlı raporlamaya uygun şekilde düzenlenen tabloların, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (“BTRANS”) uygulamasında yer alan açıklamalar doğrultusunda doldurulup, elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda nihai ana işletme veya vekil işletmenin mukim olduğu ülke ile Türkiye arasında Ülke Bazlı Raporlamanın Değişimine ilişkin Yetkili Makam Anlaşması yürürlükte olmayan şirketlerin Ülke Bazlı Raporlamayı BTRANS’a yüklemeleri gerekmektedir.

KAYNAKÇA: Vergide Gündem

Ayrıca bakınız; API’ler Yeterli Değil

More To Explore