fbpx

Kişisel Verilerin Korunması

Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GDPR, Avrupa Birliği’nde bulunan işletmelerin yanı sıra aşağıdakilerden herhangi birini yapan AB dışındaki tüm işletmeler için de geçerlidir;

 

• AB mukimi gerçek kişilere mal ve hizmetler sunan,

• AB mukimi gerçek kişilerin davranışlarını izleyen, veya

• Yukarıdaki amaçlar için AB mukimi gerçek kişilerin kişisel verilerini işleyen ve saklayan.

 

GDPR’a tabi olmanız için yukarıdaki şartlar sağlanıyorsa şirketinizin nerede bulunduğu önemli değildir. Kişisel verilerin korunması gün geçtikçe önemini arttırıyor.

25 Mayıs 2018’de yürülüğe girdikten sonra GDPR, şirketler için idari para cezalarında ciddi artışlar getirmiştir. Bu cezalar küresel yıllık gelirin % 4’üne veya 20.000.000 Euro’ya kadar olabilmektedir. Türkiye’nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) AB’nin 95/46/EC yönergesinden aktarılmıştır. KVKK, veri sorumluları ve veri isleyenlere idari para cezaları da içeren birçok yükümlülük getirmiştir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu, bu alanda hapis cezasını öngörmektedir. Bu nedenle, Türkiye’de kişisel verilerin korunması daha önemli bir alan haline gelmiştir.

 

JURCOM, müşterilerine GDPR kapsamında yasal düzenlemelere uyum projeleri, denetim ve risk değerlendirme hizmetleri, VKG ve Temsilci hizmetlerinin yanı sıra veri keşfi yapılması, kişisel veri işleme envanteri oluşturulması / güncellenmesi, ilgili kişi başvuru / talep (KVKK madde 11 kapsamında kullanılan haklar)  yönetimi yapılmasına ilişkin hizmetler ve AB ve Türkiye’deki uluslararası standartlara uygun olarak veri koruma ile ilgili şirket içinde geliştirilen yazılımı (KVKKobi) aracılığıyla diğer uyum hizmetlerini sunmaktadır.

Ürün ve Hizmetler

KVKKobi, yürürlükteki mevzuata en etkili şekilde uymanıza ve şirket itibarınızı korumanıza yardımcı olmak üzere DPASS (data privacy as a service) modelde tasarlanmış bir kişisel veri yönetimi platformudur.

KVKKobi

Avrupa Birliği GDPR Veri Koruma Görevlisi (DPO) ve Veri Koruma Temsilcisi (DPR)

AB ülkelerindeki kuruluşların Veri Koruma Görevlisi (DPO) veya Veri Koruma Temsilcisi (DPR) atamasını zorunlu kılan Genel Veri Koruma Tüzüğü 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Veri koruma görevlisinin (DPO) birincil rolü görev yaptığı kuruluşun, personelinin, müşterilerinin, tedarikçilerinin veya diğer kişilerin (veri sahiplerinin) kişisel verilerinin yürürlükteki veri koruma mevzuatına uygun olarak işlemesini sağlamaktır.

Veri Mahremiyeti Uyum Programımız

Veri mahremiyeti uyum programı ile risklerinizin analizi yapılır, farkındalık arttırılır, hedefler ve bunlara uygun çözümler belirlenerek çok yönlü getiriler elde edilir.

Analiz ve Farkındalık

Veri mahremiyeti analizi ile risklerin tespiti ve farkındalığın sağlanması

Hedefler ve Çözümler

Analiz neticesinde hedeflerin konulması ve bu hedeflere ulaşacak çözümler sağlanması

Çok Yönlü Getiri

Güçlü ve somut bir uyum programı neticesinde risklerden korunma, süreçlerin iyileştirilmesi, verimliliğin ve müşteri güven endeksinin artırılması

Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Ürün ve Danışmanlıklar