Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması – Abone ve Kullanıcılar

elektronik haberleşme

Share This Post

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik[1]”) kapsamında, işletmecilere yönelik yükümlülüklerin getirilmesinin yanında, kullanıcı ve abonelere yönelik bazı haklar düzenlenmiştir.

Yönetmelik’te, aboneler, elektronik haberleşme hizmetinden yararlanmak için sözleşmeye taraf olan gerçek veya tüzel kişi; kullanıcılar ise abone olduğuna bakılmaksızın hizmetten yararlanan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.

Elektronik Haberleşme Sektöründe Abone ve Kullanıcılara Sağlanan Haklar

Yönetmelik’in 10. maddesi uyarınca, işletmeciler, arayan kullanıcıya numarasını gizleme imkânı sağlamakla; aranan aboneye gelen aramalarda arayan numaranın gösterilmesini engelleme imkânı sağlamakla; arayan kişinin numarasını gizlemesi halinde kullanıcı ve abonelerin önceden bu yönde talebi olması durumunda çağrıyı sonlandırmakla yükümlüdür. Aynı maddede, yönlendirilmiş aramalar gibi bağlanılan numaranın görünmesine imkân sağlanan durumlarda ise, bağlanılan numaranın kullanıcıya gösterilmesini engelleme imkânı tanınmıştır.

Yönetmelik’in 12. maddesinde, talep olması durumunda aboneler için, kullanım detayında veya ayrıntılı faturalardaki telefon numaralarının bazı rakamlarının gizlenerek maskelenmesine yönelik hak tanınmıştır.

Bu düzenlemeler, numaraların gerçek kişilere ait olabileceği ve tüzel kişiye ait numaralar üzerinden de gerçek kişiye ulaşmanın mümkün olduğu değerlendirildiğinde, kişisel verilerin korunması adına önem kazanmaktadır.

Açık Rızaya İlişkin Haklar

Yönetmelik’in 13. maddesinde açık rızaya ilişkin düzenlemeler şu şekildedir:

  • Kişisel verilerin işlenmesine yönelik abonelerden ve kullanıcılardan kısa mesaj, çağrı merkezi, internet ve benzeri yöntemlerle alınmış açık rızaların yine aynı yöntemle veya daha basit bir yöntemle her zaman ücretsiz geri alınması imkân sağlanmalıdır. Bu imkana ilişkin bilgilendirmenin de açık rıza alınmadan önce yapılması düzenlenmiştir.
  • Açık rızanın geri alınması durumlarında, açık rızaya dayalı veri işleme faaliyetlerinin derhal durdurulmasına yönelik bir zorunluluk getirilmiştir.
  • Her yılın üçüncü çeyreği içinde, abone ve kullanıcılara, açık rızaları doğrultusunda kişisel verilerinin işlendiğine mobil numarası bulunanlara kısa mesajla, bulunmayanlara e-posta veya arama yöntemleriyle bilgilendirme yapılması öngörülmüştür. Bu yükümlülüğe uyulmaması durumunda ise veri işleme faaliyetinin bilgilendirme yapılıncaya kadar durdurulması gerekmektedir.
  • Aboneliğin sona ermesi durumunda, abonenin aksi yönde talebi olmazsa, verilmiş tüm açık rızaların geri alınmış olduğu kabul edilecektir.
  • Kullanıcı ve abonelere bilgilendirme yapıldığında, açık rıza, talep ve onaylara ilişkin ispat yükümlülüğünün işletmecilere ait olduğu düzenlenmiştir.
  • Son olarak Geçici 1. maddeyle, 04.06.2021 tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış açık rızaların geçerli olacağı düzenlenmiştir. 

Yönetmelik’in yürürlüğe girmesiyle birlikte, abone ve kullanıcılara tanınan haklar ve işletmecilerin yükümlülükleri gözetildiğinde, elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin korunmasına yönelik çalışmalar önem kazanmıştır.

Ayrıca bakınız, Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması


Kaynak;

[1] https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=38663&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

More To Explore